ลำดับ จังหวัด จำนวนเสี่ยงระดับปานกลาง
1 สงขลา 1,531
2 สตูล 324
3 ตรัง 387
4 พัทลุง 424
5 ปัตตานี 629
6 ยะลา 468
7 นราธิวาส 527
รวม 4,290