ลำดับ จังหวัด หญิงตั้งครรภ์ ภาวะหญิงตั้งครรภ
ปกติ อัตรา เสี่ยงน้อย อัตรา เสี่ยงปานกลาง อัตรา เสี่ยงสูง อัตรา
1 สงขลา 10,971 8,044 73.32 1,316 12 1,531 13.95 80 0.73
2 สตูล 4,073 3,135 76.97 576 14.14 324 7.95 38 0.93
3 ตรัง 9,446 8,083 85.57 936 9.91 387 4.10 40 0.42
4 พัทลุง 5,397 4,402 81.56 537 9.95 424 7.86 34 0.63
5 ปัตตานี 9,745 7,388 75.81 1,637 16.80 629 6.45 91 0.93
6 ยะลา 6,888 5,261 76.38 1,102 16 468 6.79 57 0.83
7 นราธิวาส 6,915 5,112 73.93 1,196 17.30 527 7.62 80 1.16
รวม 53,435 41,425 77.52 7,300 96 4,290 8.03 420 0.79

หมายเหตุ

กลุ่มเป้าหมายหญิงตั้งครรภ์ประมวลผลจากข้อมูล 43 แฟ้ม ระบุหญิงตั้งครรภ์ที่ยังมีค่าในคอลัมภ์ Bdate เป็นค่าว่าง