ลำดับ จังหวัด จำนวนเสี่ยงน้อย
1 สงขลา 1,316
2 สตูล 576
3 ตรัง 936
4 พัทลุง 537
5 ปัตตานี 1,637
6 ยะลา 1,102
7 นราธิวาส 1,196
รวม 7,300