ลำดับ จังหวัด จำนวนเสี่ยงระดับสูง
1 สงขลา 80
2 สตูล 39
3 ตรัง 40
4 พัทลุง 34
5 ปัตตานี 91
6 ยะลา 57
7 นราธิวาส 80
รวม 421