ลำดับ จังหวัด จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่พบผล LAB ร้อยละ
1 สงขลา 10,971 6,242 56.90
2 สตูล 4,073 2,630 64.57
3 ตรัง 9,446 6,330 67.01
4 พัทลุง 5,397 3,346 62
5 ปัตตานี 9,745 3,078 31.59
6 ยะลา 6,888 1,692 24.56
7 นราธิวาส 6,915 1,148 16.60
รวม 53,435 24,466 45.79