ลำดับ จังหวัด จำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่พบภาวะซีด ร้อยละ จำนวนหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่พบผล LAB ร้อยละ
1 สงขลา 10,971 449 4.09 6,242 56.90
2 สตูล 4,073 75 1.84 2,630 64.57
3 ตรัง 9,446 192 2.03 6,330 67.01
4 พัทลุง 5,397 48 0.89 3,346 62
5 ปัตตานี 9,745 403 4.14 3,078 31.59
6 ยะลา 6,888 289 4.20 1,692 24.56
7 นราธิวาส 6,915 263 3.80 1,148 16.60
รวม 53,435 1,719 3.22 24,466 45.79

หมายเหตุ

เงื่อนไขการประมวลผล หญิงตั้งครรภ์ที่พบมีภาวะซีด
(1) หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเป้าหมายประมวลผล คือ ยังไม่พบ Bdate (วันเดือนปีคลอด) ใน HDC (2) ประมวลผลจากผล HCT ที่น้อยกว่า 33 และ Hb ที่น้อยกว่า 11 ทั้งสองอย่าง หรือ อย่างใดอย่างหนึ่ง หากมีผลมากกว่า 1 ครั้ง ประเมินจากผลครั้งหลังสุดเทียบกับครั้งแรก
(3) ต้องมีผล HCT หรือ HB อย่างน้อย 1 ครั้ง
(4) รหัสผล lab HCT และ Hb = "0621401"
(5) หญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเป้าหมายประมวลผล คือ ยังไม่พบ Bdate (วันเดือนปีคลอด) ใน HDC