ลำดับ จังหวัด ทุกสัญชาติ สัญชาติไทย สัญชาติอื่น หรือ ไม่ระบุ
1 สงขลา 44,408 40,989 3,419
2 สตูล 14,594 14,409 185
3 ตรัง 22,836 22,316 520
4 พัทลุง 17,739 17,494 245
5 ปัตตานี 32,497 32,288 209
6 ยะลา 36,458 36,000 458
7 นราธิวาส 34,242 34,008 234
รวม 202,774 197,504 5,270