ลำดับ จังหวัด ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือเทียบเท่า สูงกว่าปริญญาตรี ไม่ได้รับการศึกษา ไม่ระบุ/ไม่ทราบ
1 สงขลา 1,545 11,163 15,092 3,087 3,501 73 963 5,468
2 สตูล 391 4,439 5,198 792 1,241 17 1,361 1,155
3 ตรัง 122 5,157 9,314 1,492 2,281 367 2,376 1,694
4 พัทลุง 408 3,952 6,153 1,216 1,818 36 285 3,736
5 ปัตตานี 1,360 11,861 11,108 2,071 2,416 89 980 2,612
6 ยะลา 1,312 10,962 10,802 2,153 3,535 1,518 1,334 4,839
7 นราธิวาส 1,919 12,657 10,278 1,316 2,192 59 1,474 3,937
รวม 7,057 60,191 67,945 12,127 16,984 2,159 8,773 23,441