ลำดับ จังหวัด พุทธ อิสลาม คริสต์ ไม่นับถือศาสนา ไม่ระบุ อื่น ๆ (พราหมณ์ ฮินดูซิกข์ ยิว เซน โซโรอัสเตอร์บาไฮ)
1 สงขลา 23,097 17,436 18 201 76 0
2 สตูล 4,684 9,717 5 62 126 0
3 ตรัง 19,089 3,418 150 9 83 87
4 พัทลุง 14,115 3,181 28 123 153 4
5 ปัตตานี 1,526 30,567 4 277 123 0
6 ยะลา 4,512 27,682 3,906 316 26 11
7 นราธิวาส 1,795 32,257 6 163 15 6
รวม 68,818 124,258 4,117 1,151 602 108