ลำดับ จังหวัด กลุ่มอายุ <= 10 ปี กลุ่มอายุ 11 - 15 ปี กลุ่มอายุ 16 - 19 ปี กลุ่มอายุ 20 - 29 ปี กลุ่มอายุ 30 - 39 ปี กลุ่มอายุ 41 - 49 ปี กลุ่มอายุ >= 50 ปี
1 สงขลา 8 16 574 5,286 5,221 1,301 24
2 สตูล 1 7 212 1,931 2,310 542 16
3 ตรัง 7 12 448 4,189 5,032 1,191 32
4 พัทลุง 5 6 227 2,449 3,114 839 68
5 ปัตตานี 12 12 293 4,490 4,691 1,195 29
6 ยะลา 1 7 216 3,048 3,460 1,031 18
7 นราธิวาส 2 5 328 3,395 3,191 824 28
รวม 36 65 2,298 24,788 27,019 6,923 215